NR ZAMÓWIENIA

DATA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

IMIE I NAZWISKO OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ

ADRES

EMAIL

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) odstępuję od umowy związanej z zamówieniem.

DOTYCZĄCEJ ZAKUPU

Nazwa produktu

Cena

Proszę o zwrot na rachunek bankowy

Dane właściciela - imię i nazwisko

Przyczyna zwrotu